Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

POZIOM 1
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH
Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Data wystąpienia: 22.04.2024 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka :Od dnia 22.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Przyczyny: Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie
w okresie grzewczym.
Rok 2024
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla
benzo(a)pirenu w pyle PM10
Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ w Nowym Mieście Lubawskim za okres od 01.03.2023 r. do 29.02.2024 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie: nowomiejskiego.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu
docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P: 43 822.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo- naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba
płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Zalecane środki ostrożności
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu
zawieszonego.
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań
Działania określone przez Zarząd Województwa w
Programach ochrony powietrza
Uchwała nr LI/772/23 Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie określenia
aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy warmińsko-
mazurskiej
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 22.04.2024 r.
Podstawa prawna
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 54 z późn. zm).
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012
r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(t.j.Dz.U.2021 r. poz. 845).
Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu
monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.
Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska RWMŚ Olsztyn
Publikacja
Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/11901

wróć do listy