Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 pg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu
dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 pg/m3) dla
pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Od dnia 25.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie
grzewczym.
Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ zlokalizowanych przy
> ul. Warszawskiej w Bydgoszczy
> ulicy Kochanowskiego w Brodnicy
za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia
średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM 10 (ponad 35 dni ze stężeniem
powyżej 50 pg/m3).
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu
dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia
średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM 10: 57, 507 tys. (w tym 28,627 tys.
w Bydgoszczy oraz 28,880 tys. w Brodnicy)
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-
naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie
samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu,
znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego
mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel,
dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa
się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest
konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
ni ep ełno sprawnym i,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do
uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz
możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia
na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

wróć do listy